Mercedes Sosa 「30 Anos」(1993)

 

 

 

 

 

 

M.Sosa
V.Jara
H.Eisler